Archive

طراحی و اجرای غرفه بنا کشت رویان توسط گروه غرفه سازی ایرانا به مساحت 81 متر مربع در ششمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی آیفارم شهر آفتاب تهران بصورت سه طرف باز   ...

طراحی و اجرای غرفه شرکت پایا ستون آرکا توسط گروه غرفه سازی ایرانا به مساحت 54 متر مربع در دهمین نمایشگاه تخصصی آیفارم بصورت سه طرف باز...

طراحی و اجرای غرفه شرکت اطلس تجهیز پردیس توسط گروه غرفه سازی ایرانا به مساحت 54 متر مربع در دهمین نمایشگاه تخصصی آیفارم بصورت سه طرف باز...