انواع غرفه نمایشگاهی

غرفه اقتصادی

Basic Plan

به گونه ای از غرفه طلقی می شود که تمامی نیازهای حداقلی برای طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی درآن تعبیه شده باشد. هدف از طراحی غرفه اقتصادی پایین آوردن هزینه های اجرای یک غرفه نمایشگاهی برای مشارکت مستمر در تمامی نمایشگاه های مرتبط در سطح کشورمی باشد.     

غرفه متعارف

Normal Plan

هدف از طراحی و اجرای این گونه غرفه نمایشگاهی بازدید هر چه بیشتری اکثر شرکت کنندگان از غرفه و دستیابی حداکثری به توانایی فروش شرکت، می باشد. دارا بودن تمامی حداقل نیازهای یک غرفه نمایشگاهی با رویکرد دیده شدن در سطح بالایی از بازدید، اهداف اینگونه طراحی می باشد.  

غرفه لوکس

Special Plan

هدف از طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی لوکس، خاص بودن غرفه مشارکت کننده به منظور دیده شدن همگانی و نقش بستن در ذهن نشتری می باشد