نحوه غرفه آرایی

نحوه غرفه آرایی

با توجه به جامعه ی کنونی و وارد شدن آن به عرص ی تکنولوژی و نوآوری شاهد این هستیم که هر روز محصول جدیدی در گوشه ای از دنیا به جهانیان معرفی می شود و در این بازار و رقابت تنگاتنگ ضرورت تبلیغات امری غیر قابل انکار است .

یکی از راههای ارتباط مستقیم بین فروشنده و خریدار برای برای معرفی و عرضه محصولات جدید برگزاری نمایشگا ههای متعدد در سراسر دنیاست.

نکته قابل اهمیت در برگزاری این نمایشگاهها توجه به تبلیغات به خصوص تبلیغات محیطی است که به نام غرفه آرایی در فرهنگ نمایشگاه جایگاه ویژه ای برای خود باز کرده است.

حرفه غرفه آرایی یا به عبارت دیگر هنر غرفه آرایی یکی از هنرهای کاربردی است که در عصر جدید به دلیل ضرورت کاربرد آن به وجود آمده است.هنر غرفه آرایی بسار زیاد تحت تاثیر کاربرد و امور بازرگانی قرار گرفته و به شدت از آن تبعیت می کند.به عنوان مثال برای کم کردن هزینه ها ی اجرایی غرفه آرایی خیلی از طرح ها که در طراحی موجود می باشدحذف یا تغییر داده می شود تا رضایت مشتری هم جلب شود.

در طراحی یک غرفه از تکنیک ها ی مختلقی می توان استفاده کرد ، از بسیاری از علائم میتوان ایده گرفت ولی همه اینها به ضرورت و علائق آن شخصی که در کار دخالت دارد بستگی دارد.