Archive

طراحی و اجرای غرفه شرکت دشت کیمیا توسط گروه غرفه سازی ایرانا به مساحت 98 متر مربع در نمایشگاه دام طیور اصفهان  بصورت سه طرف باز...

طراحی و اجرای غرفه شرکت جی جی ام توسط گروه غرفه سازی ایرانا به مساحت 54 متر مربع در نمایشگاه گردشگری تهران بصورت سه طرف باز...

طراحی و اجرای غرفه شرکت واژه ماشین توسط گروه غرفه سازی ایرانا به مساحت 202 متر مربع در نمایشگاه ماشین آلات راهسازی و راهداری محلات بصورت سه طرف باز...

طراحی و اجرای غرفه شرکت نوین چاپ توسط گروه غرفه سازی ایرانا به مساحت 120 متر مربع در نمایشگاه صنایع چوب ،ماشین آلات اصفهان بصورت سه طرف باز...