Archive

طراحی و اجرای غرفه شرکت کافه روم توسط گروه غرفه سازی ایرانا به مساحت 120 متر مربع در نمایشگاه قهوه و نوشیدنی ها اصفهان بصورت جزیره...

طراحی و اجرای غرفه شرکت اسنوا توسط گروه غرفه سازی ایرانا به مساحت 238 متر مربع در نمایشگاه لوازم خانگی اصفهان بصورت جزیره...

طراحی و اجرای غرفه شرکت میرآب توسط گروه غرفه سازی ایرانا به مساحت 120 متر مربع در نمایشگاه صنعت کشاورزی تهران بصورت جزیره...

طراحی و اجرای غرفه شرکت میرآب اصفهان توسط گروه غرفه سازی ایرانا به مساحت 54 متر مربع در نمایشگاه صنعت کشاورزی زاهدان بصورت جزیره...